• 1399-01-26 15:49
  • کد محتوا:1559
برخورد محکم دستگاه قضا با احتکار کنندگان

عضو شورای اسلامی شهر: انتظار ما از دستگاه قضایی اصفهان این است با محکمترین شکل ممکن با محکترین برخورد شود که در چنین بزنگاه هایی که عده ای در حال جان فشانی هستند، انگل های اجتماعی قدرت عرض اندام نداشته باشند.

به گزارش پایگاه خبری شورای اسلامی شهر اصفهان،  رضا امینی در صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، اظهار کرد: متاسفانه مطلع شده ایم که در شهر اصفهان جایی یک میلیون 600 هزار ماسک احتکار شده است و این باعث تاسف است.

 

وی افزود: انتظار ما از دستگاه قضایی اصفهان این است با محکمترین شکل ممکن با محکترین برخورد شود که در چنین بزنگاه هایی که عده ای در حال جان فشانی هستند، انگل های اجتماعی قدرت عرض اندام نداشته باشند.